UPU Vižinada sjever

Urbanistički plan uređenja Vižinada sjever (dalje u tekstu: Plan) izrađen je temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 4/21) te u skladu sa prostornim planovima šireg područja – Prostornim planom uređenja Općine Vižinada ( Službeni glasnik Grada Poreča, br. 1/04 i 4/04; Službene novine Općine Vižinada-Visinada 4/15, 8/16 i 1/17 – pročišeni tekst) te Prostornim planom Istarske županije (SN IŽ 2/02, 1/05 i 4/05, 10/08 7/10, 13/12, 9/16 i 14/16 – pročišćeni tekst).

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever objavljena je u Službenim novinama Općine Vižinada-Visinada br. 9/22.

Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever obuhvaća sjeverni dio građevinskog područja naselja Vižinada te izdvojenu zonu sportsko rekreacijske namjene u sklopu građevinskog područja naselja ukupne površine oko 17 ha.

Tekstualni dio plana