UPU građevinskog područja gospodarsko poslovne namjene Vižinada

  • Urbanistički plan uređenja građevinskog područja gospodarske proizvodno poslovne  namjene Vižinada izrađuje se temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske proizvodno poslovne  namjene Vižinada (Službene novine Općine Vižinada – Visinada 6/17) u skladu sa prostornim planovima šireg područja – Prostornim planom uređenja Općine Vižinada (“Službeni glasnik Grada Poreča, br. 1/04 i 4/04; Službene novine Općine Vižinada – Visinada 4/15, 8/16) te Prostornim planom Istarske županije (SN IŽ  2/02, 1/05 i 4/05, 10/08 7/10, 13/12,  9/16 i 14/16 – pročišćeni tekst).
  • Sadržaj Plana definiran je Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine”, br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), kao i ostalim odgovarajućim propisima.
  • Općina Vižinada provela je postupak izrade i donošenja ovog Plana prema Zakonu o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br: 153/13 i 65/17) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske proizvodno poslovne namjene Vižinada (Službene novine Općine Vižinada – Visinada 6/17). Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarske proizvodno poslovne namjene Vižinada objavljena je u Službenim novinama Općine Vižinada-Visinada br. 8/18.