Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vižinada-Visinada

Prostorni plan uređenja Općine Vižinada je osnovni prostorno planski dokument Općine  Vižinada-Visinada, koji implementira ciljeve razvoja utvrđene Programom ukupnog razvoja u prostorne okvire. Izrađuje se kroz sustav prostornog uređenja hijerarhijski usklađen sa važećom zakonskom regulativom te prostorno planskom dokumentacijom višeg reda. Postojeći plan izrađen je 2004. godine, od njegovog usvajanja prošlo je 16 godina te se pojavila potreba za izradom Izmjena i dopuna Plana radi usklađenja sa aktualno važećom zakonskom regulativom, prostorno planskom dokumentacijom višeg reda, ciljevima razvoja Općine utvrđenim PUR-om te zahtjevima građana.

Ciljevi za izradu Izmjena i dopuna utvrđeni su Odlukom o izradi Plana te se prvenstveno odnose na:

 • usklađenje sa prostorno planskom dokumentacijom višeg reda,
 • usklađenje se zakonskom regulativom,
 • uključivanje zahtjeva građana.

Izrada Plana temelji se na odredbama Zakona o prostornom uređenju te je nakon donošenja Odluka o izradi dostavljena javnopravnim tijelima da dostave svoje zahtjeve koji su ugrađeni u plansko rješenje.
U skladu sa dostavljenim zahtjevima nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli, za potrebe izrade ovog Plana izrađena je Konzervatorska podloga izrađena od licencirane tvrtke ABCD d.o.o. te potvrđena od nadležnog Konzervatorskog odjela.
Najbitnije korekcije Plana odnose se na:

 • korekciju građevinskih područja naselja u skladu sa postavljenim kriterijima
 • usklađenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja sa PPIŽ-om:
 • korekcija zona turizma u skladu sa PPIŽ-om
 • korekcija sportskih zona u skladu sa PPIŽ-om
 • korekcija mogućnosti gradnje izvan građevinskih područja (poljoprivreda, šume, rekreacija)
 • korekciju uvjeta gradnje u građevinskim područjima naselja u skladu sa zahtjevima građana te iskustvima u dosadašnjoj provedbi plana
 • nadogradnja infrastrukturnih sustava u odnosu na korigirana građevinska područja te zahtjeve javnopravnih tijela
 • sveobuhvatna korekcija svih dijelova Plana (odredbi i grafike) s obzirom na zakonsku regulativu i PPIŽ

Planom se određuje namjena površina koja predstavlja planirani sustav korištenja prostora, površina i zemljišta:

 • građevinska područja naselja,
 • izdvojena građevinska područja gospodarske namjene:
  • poslovno proizvodne,
  • komunalno servisne
  • ugostiteljsko turističke namjene
 • izdvojena građevinska područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene,
 • izdvojena građevinska područja izvan naselja za postojeća groblja,
 • područja opće rekreacijske namjene,
 • područja poljoprivrednog tla,
 • područja šuma,
 • koridori prometnica,
 • područja infrastrukturnih građevina,
 • područja vodnih površina.

Izrađivač Izmjena i dopuna Plana je tvrtka Urbis d.o.o. iz Pule čija je ponuda u postupku nabave bila najpovoljnija. Vrijednost ulaganja iznosi 197.500,00 kuna (s uključenim PDV-om), te se isto financira iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Općina Vižinada-Visinada kao nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana prijavila se Natječaj za provedbu Podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« (Narodne novine br. 25/15), te joj je ukupno odobreno 197.500,00 kuna za provedbu predmetnog ulaganja.
Odluku o dodjeli sredstava možete preuzeti ovdje.