Sastav općinskog vijeća

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada čini 9 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona. Vijećnici se biraju na vrijeme od četiri godine koliko im traje mandat, a funkcija vijećnika je počasna. Sastav Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada:

  1. OLIVER ARMAN, predsjednik (SDP)
  2. ALEN LAKOVIĆ, potpredsjednik (IDS-DDI)
  3. MARTINA DOBRILOVIĆ, članica (SDP)
  4. BOJAN ROSIĆ, član (SDP)
  5. MAURICIO POROPAT, član (SDP)
  6. LAURA KEŠAC, članica (SDP) od 23.04.2024.
  7. VEDRAN PILAT, član (IDS-DDI)
  8. VERONIKA BEAKOVIĆ, članica (IDS-DDI)
  9. MAKSIMILIAN RITOSSA, član (Kandidacijska lista grupe birača)