Općinsko vijeće

Sastav općinskog vijeća

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada čini 9 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona. Vijećnici se biraju na vrijeme od četiri godine […]

Poslovnik o radu

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja […]