Statut

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Vižinada-Visinada, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Vižinada-Visinada, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Vižinada-Visinada.

Dokumenti