Službene novine

Odaberite godinu:

09/2022

Sadržaj

I Općinsko vijeće

 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever
 • Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada u 2021. godini
 • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada u 2022. godini
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Istarskim domovima zdravlja
 • Odluka o izdavanju suglasnosti za provedbu projekta “Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Vižinada“

08/2022

Sadržaj

II Općinski načelnik

 • Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja s osnova općinskih poreza i kamata

07/2022

Sadržaj

I Općinsko vijeće

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

06/2022

Sadržaj

II Općinski načelnik

 • Izmjene i dopune Plana nabave Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu

05/2022

Sadržaj

I Općinsko vijeće

 • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o mjerama za sprječavanje protuzakonitog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje protuzakonito odbačenog otpada na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vižinada-Visinada
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada – Visinada za 2021. godine
 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za opskrbu električnom energijom
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za nabavu električnog vozila
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove obnove pročelja crvke sv. Barnabe
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove tekućeg i investicijskog održavanja zidova u starogradskoj jezgri Vižinade
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove proširenja javne rasvjete
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove uređenja nogostupa u naselju Vižinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove uređenja potpornog zida i branika uz cestu u naselju Filipi
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za usluge košnje zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste i puteve
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za usluge održavanja nerazvrstanih cesta, puteva i staza

04/2022

Sadržaj

I Općinsko vijeće

 • Statut Općine Vižinada-Visinada (pročišćeni tekst)
 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada (pročišćeni tekst)

03/2022

Sadržaj

II Općinski načelnik

 • Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada

02/2022

Sadržaj

II Općinski načelnik

 • Suglasnost na Cjenik dimnjačarskih usluga na području Općine Vižinada-Visinada

01/2022

Sadržaj

II Općinski načelnik

 • Plan nabave Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu
 • Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o izmjenama Pravilnika o poslovanju i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Vižinada-Visinada