Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.

Službenik za informiranje Općine Vižinada-Visinada:
Gordana Bottezar
Vižinada 18a
52447 Vižinada

Tel: +385(0)52 446 425
Fax: +385(0)52 446 424
e-mail: [email protected]

Općina Vižinada-Visinada ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).