Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Vižinada-Visinada, utvrđenih zakonom i Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada. Unutarnje ustrojstvo, djelokrug i način rada Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Službenici

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Gordana Bottezar
e-mail: gordana.bottezar@vizinada.hr
mob. + 385 98 434 969

Referentica za računovodstvo i financije
Marjanka Šušnjić
e-mail: knjigovodstvo@vizinada.hr

Administrativna referentica – tajnica
Solidea Ferenac Perhat
e-mail: solidea@vizinada.hr

Referent komunalni redar
Dorjano Arman
e-mail: komunalni.redar@vizinada.hr
mob. + 385 99 307 1511

Namještenici

Komunalni radnici
Kristian Ritoša
Ivan Šimonović

Spremačica
Branka Mekiš

Kontakt

Adresa
Vižinada 18a, 52447 Vižinada

Telefon
+385 52 446 102
+385 52 446 425

Fax
+385 52 446 424

E-mail
opcina@vizinada.hr

Radno vrijeme

Dnevno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela određuje se:

  • ponedjeljak – petak od 7:00 do 15:00 sati
  • pauza za dnevni odmor od 11:00 do 11:30 sati

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se:

  • ponedjeljak – petak od 8:00 do 11:00 sati