Općinska uprava

Statut

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Vižinada-Visinada, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Vižinada-Visinada, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja […]

Općinski načelnik

Općinski načelnik zakonski je zastupnik jedinice lokalne samouprave i nositelj je izvršne vlasti u jedinici lokalne samouprave, a bira se neposredno voljom građana na lokalnim izborima što predstavlja najviši čin demokracije. Mandat načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora. Na lokalnim izborima održanim 16. svibnja 2021. […]

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Vižinada-Visinada, utvrđenih zakonom i Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada. Unutarnje ustrojstvo, djelokrug i način rada Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski […]

Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Službenik za informiranje Općine Vižinada-Visinada:Gordana BottezarVižinada 18a52447 Vižinada Tel: +385(0)52 446 425Fax: +385(0)52 446 424e-mail: [email protected] Općina Vižinada-Visinada ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na […]

Izjava o pristupačnosti

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19) Općina Vižinada-Visinada objavljuje IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI Općina Vižinada-Visinada kontinuirano implementira mjere i poduzima prikladne postupke kako bi svoju službenu internetsku stranicu i sadržaje na njoj učinila pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti […]

Zaštita osobnih podataka

Na temelju članka 18.a. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11., 106/12.) i članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada ( Službene novine Općine Vižinada-Visinada 4/09, 1/10, 2/13 i 6/13-pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada 22. svibnja 2018. godine, donosi odluku o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka.Odlukom se imenuje GORDANA BOTTEZAR, pročelnica Jedinstvenog […]

Javna savjetovanja

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Vižinada-Visinada. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću objavljuju se i razlozi njegova donošenja […]