Zaštita okoliša

U Republici Hrvatskoj svakako je moguće dugoročno očuvati okoliš, a za to je potreban zajednički angažman pojedinca, lokalne zajednice i države. Dobro osmišljenim programima i aktivnostima te jasno definiranim principima, možemo učiniti mnogo u ovom području koje na globalnoj razini postaje sve značajnije. Prema definiciji, zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.

Sastavnice okoliša su: zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora, a u konceptu očouvanja okoliša treba uzeti u obzir svaku pojedinačno, ali i njihove međusobne utjecaje. Važan dio spomenutih strategija i aktivnosti u očuvanju okoliša svakako je i gospodarenje otpadom. Njega u Republici Hrvatskoj propisuje Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13). Tim se Zakonom utvrđuju mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada.

Lokacije odbačenog otpada u prirodi moguće je prijaviti

  • putem sustava ELOO kojeg je izradilo i vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
  • putem maila [email protected] ili pozivom na broj 052/446-425

Važni linkovi: