Socijalna skrb i zdravstvo

Zakonom o socijalnoj skrbi uređuje se djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, financiranje socijalne skrbi, prava i socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi i postupci za njihovo ostvarivanje. Jednako tako, Zakonom se definiraju korisnici, sadržaj i način obavljanja djelatnosti socijalne skrbi, stručni radnici u socijalnoj skrbi, zbirke podataka, inspekcijski i upravni nadzor te druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi.
Temeljem Zakona Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada usvojilo je Odluku o socijalnoj skrbi kojom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina
Vižinada-Visinada, uvjeti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Dokumenti:
Odluka o socijalnoj skrbi

Korisne informacije i linkovi

Zakon o socijalnoj skrbi:
https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

Istarski domovi zdravlja – ambulanta Kaštelir-Vižinada

Liječnik: Radmila Korlević, dr.med.spec.opće medicine
Medicinska sestra/tehničar: Mladenka Bijelić
Broj telefona: Kaštelir: 052/455-542; Vižinada: 052/446-426
E-mail: [email protected]
Telefonsko naručivanje lijekova: 052/440-019

Radno vrijeme:

AMBULANTA KAŠTELIR
UTORAK 7.30-13.30
SRIJEDA 13.00 – 19.30
PETAK 11.00-13.30

AMBULANTA VIŽINADA
PONEDJELJAK 13.00-19.30
ČETVRTAK 7.30.-13.30
PETAK 7.30-10.30