Planovi u izradi

IV. Izmjene i dopune PPUO Vižinada-Visinada

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 5/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 4/22 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada, na sjednici održanoj dana 29. lipnja 2023. godine, donijelo je Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada 4/23).

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Plana su izmjene i dopune plana u grafičkom i tekstualnom dijelu u skladu sa razvojnim potrebama Općine Vižinada-Visinada, zahtjevima građana te zahtjevima javnopravnih tijela sve temeljeno na mogućnostima iz Zakona i Prostornog plana Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 – pročišćeni tekst) kao prostorno planske dokumentacije šireg područja, a koje se prvenstveno odnose na:

  • manje korekcije građevinskih područja naselja temeljem zahtjeva građana,
  • manje korekcije izdvojenih građevinskih područja sportsko rekreacijske, gospodarske proizvodne ili ugostiteljsko turističke namjene,
  • korekcije odredbi za provedbu u segmentu uvjeta gradnje,
  • eventualne manje korekcije prometnog te ostalih infrastrukturnih sustava,
  • te sve ostale korekcije planskog rješenja proizišle iz gore navedenih razloga. 

Detaljne informacije o izradi Plana mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada na tel. 052/446-425, [email protected]ili na web stranici www.vizinada.hr