Planovi na snazi

Prostorni plan uređenja Općine Vižinada-Visinada

Prostorni plan uređenja Općine Vižinada – Visinada donesen je 2004. godine, nakon čega je jednom mijenjan iste godine. Odluke o donošenju objavljene su u Službenom glasniku Grada Poreča br. 1/04 i 4/04. Tijekom 2015. godine, izrađene su dopune PPUO Vižinada – Visinada u smislu članka 201. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) te je […]

UPU građevinskog područja gospodarsko poslovne namjene Vižinada

Urbanistički plan uređenja građevinskog područja gospodarske proizvodno poslovne  namjene Vižinada izrađuje se temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske proizvodno poslovne  namjene Vižinada (Službene novine Općine Vižinada – Visinada 6/17) u skladu sa prostornim planovima šireg područja – Prostornim planom uređenja Općine Vižinada (“Službeni glasnik Grada Poreča, br. 1/04 i 4/04; Službene novine Općine […]

UPU turističkog razvojnog područja Paljari

Urbanistički plan uređenja turističkog razvojnog područja Paljari je dugoročni prostorno-planski dokument, koji u skladu sa ciljevima i zadacima utvrđenim važećim prostornim planovima šireg područja Prostornim planom uređenja Općine Vižinada – Visinada (Službeni glasnik Grada Poreča, br. 1/04 i 4/04; Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 4/15, 8/16) i Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog […]

UPU Vižinada sjever

Urbanistički plan uređenja Vižinada sjever (dalje u tekstu: Plan) izrađen je temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 4/21) te u skladu sa prostornim planovima šireg područja – Prostornim planom uređenja Općine Vižinada ( Službeni glasnik Grada Poreča, br. 1/04 i 4/04; Službene novine Općine Vižinada-Visinada 4/15, 8/16 […]