Zaštita osobnih podataka

Na temelju članka 18.a. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11., 106/12.) i članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada ( Službene novine Općine Vižinada-Visinada 4/09, 1/10, 2/13 i 6/13-pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada 22. svibnja 2018. godine, donosi odluku o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka.
Odlukom se imenuje GORDANA BOTTEZAR, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada, službenicom za zaštitu osobnih podataka u Općini Vižinada-Visinada.
                                     
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
Telefon:        052/446 102
Fax:               052/ 446 424
E-mail:          [email protected]