Službene novine

Odaberite godinu:

13/2022

Sadržaj

I Općinsko vijeće

 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o davanju u najam, pristupu i korištenju kabelske kanalizacije u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje djelatnika u dječjem vrtiću „Radost“ PV Vižinada
 • Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj godini 2022./2023.
 • Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa Općinskog načelnika Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu
 • Odluka o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Vižinada-Visinada

12/2022

Sadržaj

I  Općinski načelnik

•             Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada

•             Pravilnik o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada

11/2022

Sadržaj

I Općinski načelnik

 • II. Izmjene i dopune plana nabave Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu

10/2022

Sadržaj

I Općinsko vijeće

 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2021. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada – Visinada za 2021. godinu
 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja za Općinu Vižinada-Visinada u 2021. godini
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. godine
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za opskrbu električnom energijom
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Vižinada
 • Prve (I.) Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu

09/2022

Sadržaj

I Općinsko vijeće

 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever
 • Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada u 2021. godini
 • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada u 2022. godini
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Istarskim domovima zdravlja
 • Odluka o izdavanju suglasnosti za provedbu projekta “Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Vižinada“

08/2022

Sadržaj

II Općinski načelnik

 • Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja s osnova općinskih poreza i kamata

07/2022

Sadržaj

I Općinsko vijeće

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

06/2022

Sadržaj

II Općinski načelnik

 • Izmjene i dopune Plana nabave Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu

05/2022

Sadržaj

I Općinsko vijeće

 • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o mjerama za sprječavanje protuzakonitog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje protuzakonito odbačenog otpada na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vižinada-Visinada
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada – Visinada za 2021. godine
 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za opskrbu električnom energijom
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za nabavu električnog vozila
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove obnove pročelja crvke sv. Barnabe
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove tekućeg i investicijskog održavanja zidova u starogradskoj jezgri Vižinade
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove proširenja javne rasvjete
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove uređenja nogostupa u naselju Vižinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove uređenja potpornog zida i branika uz cestu u naselju Filipi
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za usluge košnje zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste i puteve
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za usluge održavanja nerazvrstanih cesta, puteva i staza

04/2022

Sadržaj

I Općinsko vijeće

 • Statut Općine Vižinada-Visinada (pročišćeni tekst)
 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada (pročišćeni tekst)

03/2022

Sadržaj

II Općinski načelnik

 • Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada

02/2022

Sadržaj

II Općinski načelnik

 • Suglasnost na Cjenik dimnjačarskih usluga na području Općine Vižinada-Visinada

01/2022

Sadržaj

II Općinski načelnik

 • Plan nabave Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu
 • Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o izmjenama Pravilnika o poslovanju i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Vižinada-Visinada