Službene novine

Odaberite godinu:

09/2023

II Općinski načelnik

 • III. Izmjene i dopune plana nabave Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu

08/2023

I Općinsko vijeće

 • Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada putem javnog natječaja
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o određivanju namjene poslovnog prostora
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta pri dječjem vrtiću Vižinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za izgradnju javne rasvjete
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za rekonstrukciju nogometnog igrališta Fabrika
 • Odluka o sufinanciranju Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Jože Šurana Višnjan, PŠ Vižinada
 • Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj godini 2023./2024.
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o imenovanju stručnoga tima za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje Općine Vižinada-Visinada

07/2023

II Općinski načelnik

 • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.
 • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije „Općina Vižinada-Visinada – prijatelj djece“

06/2023

II Općinski načelnik

 • II. Izmjene i dopune plana nabave Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu

05/2023

I Općinsko vijeće

 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2022. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada – Visinada za 2022. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja za Općinu Vižinada-Visinada u 2022. godini
 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu općine vižinada-visinada za 2022. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu
 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
 • Odluka o osnivanju dječjeg općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje djelatnika u dječjem vrtiću „Radost“ PV Vižinada
 • Suglasnost na izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe, Centar za zaštitu od požara Poreč za 2022. godinu i Izvješće o radu vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.
 • I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu

II Općinski načelnik

 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana stožera civilne zaštite Općine Vižinada-Visinada

04/2023

Sadržaj

I Općinsko vijeće

 • Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2022. godine
 • Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o određivanju namjene poslovnog prostora
 • Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje djelatnika u dječjem vrtiću „Radost“ PV Vižinada
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995. do 2022. godine.
 • Odluka o usvajanju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada

II Općinski načelnik

 • Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja s osnova općinskih poreza i kamata
 • Izmjene i dopune plana nabave Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu

03/2023

Sadržaj

I Općinsko vijeće

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o osnivanju Komisije za imenovanje naselja, ulica i trgova na području Općine Vižinada-Visinada
 • Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada u 2022. godini
 • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada u 2023. godini
 • Etički kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine Vižinada-Visinada
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada – Visinada za 2022. godine
 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada za 2023. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove obnove crkve sv. Barnabe (II faza)
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove izgradnje i opremanje dječjeg igrališta u naselju Vižinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove uređenja nogostupa u naselju Vižinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove uređenja potpornog zida i branika uz cestu u naselju Filipi
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za usluge košnje zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste i puteve
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za usluge održavanja nerazvrstanih cesta, puteva i staza

02/2023

Sadržaj

II Općinski načelnik

 • Odluka o izmjenama Pravilnika o poslovanju i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada

01/2023

Sadržaj

II Općinski načelnik

Plan nabave Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu

Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada