ZIMSKA EKO-AKCIJA NA PODRUĈJU OPĆINE VIŽINADA-VISINADA

Prikupljanje krupnog otpada:

Lokacija: Ritošin Brig kod crkve, Vižinada trg, Vrh Lašići
od 26.12.13. do 30.12.2013.

Lokacija: Ferenci, Markovići
od 30.12.2013. do 03.01.2014.

Lokacija: Bukori, Ohnići
od 06.01.2014. do 09.01.2014.

Lokacija: Crklada, Bajkini, Jadruhi
od 09.01.2014. do 13.01.2014.

Pozivaju se graĊani Općine da sudjeluju u akciji ureĊenja okoliša svoga doma i okućnica, kako bi svako selo na našem podruĉju imalo ljepši i prijatniji izgled.