Zapisnik sa otvaranja ponuda za Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada

Predmet rada Povjerenstva je javno otvaranje ponuda pristiglih po Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada KLASA: 320-01/20-01/21 URBROJ: 2167/05-01-20-1 objavljen dana 14. 12. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Vižinada-Visinada. Rok za predaju ponuda istekao je 13. 01. 2021. godine, a otvaranje ponuda obavljeno je 26.01.2021. godine s početkom u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Vižinada-Visinada, Vižinada 18A, Vižinada.

Povjerenstvo je utvrdilo da na Javni natječaj je pristiglo 8 ponuda ponuditelja koje su predane u propisanom roku