Zapisnik sa otvaranja ponuda za Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada

Predmet rada Povjerenstva je javno otvaranje ponuda pristiglih po Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada KLASA: 320-01/20-01/14 URBROJ: 2167/05-01-20-1 objavljen dana 07. 10. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Vižinada-Visinada.

Rok za predaju ponuda istekao je 06. 11. 2020. godine, a otvaranje ponuda obavljeno je 24.11.2020. godine, s početkom u 9:00 sati u prostorijama Zajednice Talijana Vižinada, Vižinada 19, Vižinada. 

Povjerenstvo je utvrdilo da su na Javni natječaj pristigle ponude  39  ponuditelja koje su predane u propisanom roku, 1 ponuda pristigla je van roka.