Usvojen Proračun Općine Vižinada za 2018. godinu

Na šestoj sjednici Općinskog vijeća Općine Vižinada održanoj dana 13. prosinca 2017. godine, usvojene su Treće izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu, te Proračun za 2018. godinu. Rebalansom je tekući proračun smanjen sa 18 milijuna na 10,3 milijuna kuna a uglavnom za projekte koji su prijavljeni na EU fondove, a čiji rezultati kasne. Načelnik Marko Ferenac je u svom izlaganju naveo kako procedura oko novih natječaja ide jako sporo, u čekanju su projekti novog dječjeg vrtića i gradnje ceste za naselja Bajkini, Nardući i Vrbani, te od Agencije za plaćanja nema nikakvih informacija o tijeku obrade pristiglih prijava. Svi rokovi su debelo premašeni, te nam ostaje nadati se da će odluke biti uskoro objavljene. Zbog toga se ti projekti prenose u sljedeću godinu, a ta dva projekta iznose ukupno 10 milijuna kuna. Od ostalih projekata u tekućoj godini kasni i realizacija projekta Centar za posjetitelje te se dio investicije planira za sljedeću godinu kada se predviđa dov

U obrazlaganju prijedloga Proračuna za 2018. godinu koji iznosi ukupno 19,8 milijuna kuna načelnik je naveo kako je isti razvojan i ima ukupno sedam projekata koji se planiraju financirati iz EU fondova a od kojih je šest prijavljeno na razne natječaje, dok se sedmi prijavljuje nakon Nove godine. Radi se o projektima gradnje novog dječjeg vrtića, rekonstrukcije ceste Bajkini-Nardući-Vrbani, izradi strategije razvoja turizma, umjetnost bez granica, izradi projektne dokumentacije za uređenje gradskog trga te za gradnju vodovodnog ogranka za naselja Lašići-Vrh Lašići-Bukori-Baldaši-Ohnići, a projekt koji će se prijaviti sljedeće godine je energetska obnova upravne zgrade općine i doma kulture. Osim toga, u proračunu su planirana sredstva i za unapređenje i razvoj komunalne infrastrukture, kao i sredstva za predškolski odgoj, obrazovanje, kulturu, sport i socijalne programe. Općina Vižinada nastavlja s praksom sufinanciranja programa namijenjenih razvoju djece, a novost od sljedeće godine je povećanje naknada za novorođene sa 1000 na 2000 kuna.
 
Najviše je rasprave bilo oko izdvajanja proračunskih sredstava za poljoprivredu i turizam, te su u tom području učinjene i korekcije od prvotnog prijedloga proračuna sa prvog čitanja. Naime, na temelju rasprava na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća te rasprava na pripadajućim odborima, kao i djelomičnim uvažavanjem predloženih amandmana vijećnika, načelnik je u Proračunu predvidio sredstva za sufinanciranje programa u poljoprivredi kroz provođenje edukativnih aktivnosti o novim metodama uzgoja, ekološkoj proizvodnji, sigurnom rukovanju pesticida i slično, kao i za edukacije o mogućnostima financiranja projekata iz EU fondova. Isto tako, na toj se poziciji planiraju sredstva za krčenje zapuštenih vinograda zaraženih žuticom vinove loze, a u pogledu turizma povećavaju se sredstva Turističkoj zajednici koja će kroz svoje aktivnosti provoditi programe povezivanja iznajmljivača s poljoprivrednim proizvođačima, ugostiteljima i drugim pružateljima usluga kako bi se potaknula povećana potrošnja na području, ali i za druge programe koji pridonose promociji destinacije i privlačenju novih gostiju.
 
Proračun je nakon rasprave, sa pripadajućim razvojnim programima, usvojen sa 7 glasova za, 2 suzdržana i 1 glasom protiv.
 
Od ostalih točaka na dnevnom redu prihvaćeno je izvješće o obavljenoj financijskoj raeviziji za 2016. godinu, usvojena je nova odluka o komunalnom doprinosu te odluka o namjeni poslovnog prostora za koji će se uskoro raspisati javni natječaj.