Poziv na 7. Sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 04/09, 01/10, 02/13, 06/13 – pročišćeni tekst) i članka 12.  Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 03/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst), saziva se 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada koja će se održati 31. siječnja 2018. godine (srijeda)   u  17,00 sati u općinskoj vijećnici.

Za rad sjednice predlaže se slijedeći dnevni red:
 

  1. Vijećnička pitanja
  2. Verifikacija zapisnika
  3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vižinada-Visinada
  4. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Vižinada-Visinada
  5. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vižinada-Visinada
  6. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu  Općine Vižinada – Visinada putem pismenog prikupljanja ponuda
  7. Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i kandidacijskoj listi iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za  2018. godinu
  8. Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite u 2017. godine
  9. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada za 2018. godinu

 
Poziv na sjednicu i materijale možete preuzeti ovdje.