Općina Vižinada donijela proračun za 2015. godinu u visini od 15.915.000 kuna

Na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Vižinada koja se održala u utorak 16. prosinca 2014. godine jednoglasno je usvojen proračun za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu. Proračun je planiran u iznosu od 15.915.000 kuna, te se uglavnom bazira na investicijama u komunalnu infrastrukturu koje se većim dijelom financiraju iz sredstava odobrenih iz različitih fondova.
 

Za komunalni sustav izdvojit će se ukupno 12.061.000 kuna od čega 6.200.000 kuna otpada na izgradnju kanalizacijskog sustava za naselje Vižinada za što su odobrena sredstva od IPARD-a i IVS-a. Drugi veći projekt je modernizacija javne rasvjete u visini od 1.100.000 kuna gdje se postojeća rasvjetna tijela zamjenjuju LED svjetiljkama a projekt se planira financirati dijelom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te dijelom iz vlastitih sredstava putem ESCO modela. Također, planira se asfaltiranje dionice Zabregi, uređenje groblja Božje polje, obnova vodovodnog ogranka Vižinada-Fabrika  te rekonstrukcija kuće Maraston na kojoj su radovi već započeli. Za te je projekte planirano oko 3.000.000 kuna. U planu su i projekti orijentirani na energetsku obnovu pa će se tako Općina kandidirati na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje obnove fasada i vanjske stolarije u kućanstvima kao i za sufinanciranje uvođenja obnovljivih izvora energije. Za tu je namjenu planirano 300.000 kuna. Na isti se način planira i obnova općinske zgrade. Pored toga planirana su sredstva za redovito održavanje komunalne infrastrukture te sredstva za projektu dokumentaciju orijentiranu prije svega na privlačenje sredstava iz novih EU fondova.
U gospodarskom programu planirano je ukupno 255.000 kuna koji se uglavnom odnose na subvencije u poljoprivredi. U sklopu tog programa realizirat će se i EU projekt Rast Istre za koji su odobrena sredstva te se na proljeće započinje sa sadnjom eksperimentalnog nasada pomigranaja (šipka).
Za predškolski program odnosno sufinanciranje dječjeg vrtića izdvojit će se ukupno 565.000 kuna, dok će se za školstvo izdvojiti 207.000 kuna, što se u najvećem dijelu odnosi na sufinanciranje produženog boravka u OŠ te stipendiranje studenata kojih ove godine imamo 14. Za kulturu i sport planira se po 100.000 kuna, a za socijalu 158.000 kuna.