Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada

Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada, na 28. sjednici održanoj 28. rujna 2020. godine donijelo je Odluku o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada u katastarskim općinama: Donja Mirna, Sveti Vital i Vižinada KLASA: 011-01/20-01/26 URBROJ: 2167/05-01-20-7 od 06. srpnja 2020. godine i poništilo je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada KLASA: 320-01/20-01/12 URBROJ: 2167/05-01-20-1 objavljen na oglasnoj ploči i internet stranicama Općine Vižinada-Visinada od 30. srpnja 2020. godine.