Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada u 2021. godinu

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada i članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada broj 2/19 – pročišćeni tekst, 2/21), Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada u 2021. godinu KLASA: 402-01/21-01/02 URBROJ: 2167/05-02-21-3 od 27. siječnja 2021. godine.