Objava

Općina Vižinada-Visinada, u skladu s člankom 29. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), nakon usvajanja proračuna Općine Vižinada-Visinada od strane Općinskog vijeća, provođenja Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2016. godinu te postupka provjere administrativnih uvjeta te ocjene i procjene pristiglih prijava, objavljuje Odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Datoteke za preuzimanje: