Obavijest za javnost

Na temelju članaka 86. i 201. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13), te članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada (“Službene novine Općine Vižinada”, br. 06/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na svojoj 16. sjednici održanoj 31. ožujka 2015. godine, donijelo je Odluku o izradi Dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Vižinada-Visinada (“Službene novine Općine Vižinada”, br. 02/15).

Razlog za izradu Dopuna PPUO Vižinada-Visinada je usklađenje sa Zakonom koji je u primjeni od 1. siječnja 2014. godine, a kojime je određeno da su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti prostorne planove uređenja na način da u njima odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu.

Sukladno odredbama članka 94. Zakona u postupku izrade Dopune PPUO Vižinada-Visinada neće se prikupljati zahtjevi za izradu dopuna PPUO Vižinada-Visinada te se neće provoditi javna rasprava.

Dokumenti za preuzimanje: