Obavijest za javnost o izradi izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog područja Paljari

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članku 13. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog područja Paljari („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, br. 07/20), općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada objavljuje obavijest za javnost o izradi izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog područja Paljari.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, br. 02/19 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj dana 06. srpnja 2020. godine, donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog područja Paljari („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, br. 07/20).

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Plana su osiguranje preduvjeta za uređenje prostora te provedba ciljeva prostornog uređenja za područje obuhvata Plana sukladno prostornim planovima šireg područja, izrada Plana u sadržajnom i pojmovnom pogledu, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i drugim važećim propisima, utvrđivanje planskih mjera i uvjeta za uređenje izdvojenog građevinskog područja gospodarske ugostiteljsko turističke namjene Paljari izvan  naselja, utvrđivanje uvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture i prometa, te rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Detaljne informacije o izradi Plana mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada na tel. 052/446-425, [email protected] ili na web stranici www.vizinada.hr.