OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

Općina Vižinada-Visinada, Jedinstveni upravni odjel na temelju članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i članaka i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) daje
 

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš ”Strateškog plana razvoja turizma
na području Općine Vižinada-Visinada“ i nacrtu prijedloga Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Vižinada – Visinada 2018. – 2025.

  1. Strateška studija utjecaja na okoliš ”Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Vižinada-Visinada“ (u daljnjem tekstu: Strateška studija) i Nacrt prijedloga Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Vižinada – Visinada 2018. -2025.  (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga Strateškog plana) upućuju se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
  2. Javna rasprava o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Strateškog plana počinje 26. studenoga prosinca 2019. godine i završava 27. prosinca 2019. godine.
  3. Javnu raspravu Strateške studije i Strateškog plana koordinira i provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada.
  4. Obavijest o provođenju javne rasprave bit će objavljena na službenoj mrežnoj stranici Općina Vižinada-Visinada www.vizinada.hr  te na oglasnoj ploči općine.
  5. Javni uvid u Stratešku studiju i Strateški plan može se obaviti u razdoblju trajanja javne rasprave, svakim radnim danom od 8:00-14:00 sati, u prostorijama Općine Vižinada-Visinada, Vižinada 18A, 52447 Vižinada-Visinada.
  6. Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Strateškom planu  održat će se 10. prosinca 2019. godine, s početkom u 12:00 sati u općinskoj vijećnici u Vižinadi-Visinadi, Vižinada 18A, 52447 Vižinada.
  7. Za   vrijeme   trajanja    javne rasprave, mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mogu se upisati u knjigu/bilježnicu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, a zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, na adresu: Općina Vižinada-Visinada, Vižinada 18A, 52447 Vižinada-Visinada.
  8. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

OPĆINA VIŽINADA-VISINADA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA:  351-01/19-01/02
URBROJ:  2167/05-02-19-36
Vižinada-Visinada,  26. studenoga 2019.