Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a građevinskog područja gospodarske proizvodno poslovne namjene Vižinada

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarske proizvodno poslovne namjene Vižinada (u nastavku: Plan) traje od 22.10.2018. do 22.11.2018. godine.

Uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Vižinada-Visinada, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Vižinada-Visinada i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Prijedlog Plana možete pogledati ovdje.

Javno izlaganje održat će se dana 06.11.2018. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Vižinada-Visinada, Vižinada 18a, Vižinada. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.

Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se podnositi pismenim putem na naslov: Općina Vižinada-Visinada, Vižinada 18a, Vižinada ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.