Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada br. 04/09, 01/10, 02/13 i 06/13- pročišćeni tekst), članka 4. i  6.  Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Općine Vižinada-Visinada broj 6/15, 6/16, 5/17) i Odluke  Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada o namjeni poslovnog prostora KLASA: 011-01/18-01/14, URBROJ: 2167/05-01-18-5 a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada- Visinada, Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada raspisuje Natječaj za zakup poslovnog prostora.