Natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju Odluke Općinskog Vijeća Općine Vižinada-Visinada od 14. listopada 2014. godine, Klasa: 011-01/14-01/12, Ur. broj: 2167/05-01-14-2 objavljuje se
 
N A T J E Č A J
za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina 
u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada

Na temelju Odluke Općinskog Vijeća Općine Vižinada-Visinada od 14. listopada 2014. godine, Klasa: 011-01/14-01/12, Ur. broj: 2167/05-01-14-2 objavljuje se
 
N A T J E Č A J
za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
 
1.  Izlaže se prodaji:
Neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Vižinada  oznake k.č. 3291/1 površine 4118 m2, k.o. Vižinada.
Početna cijena za nekretninu iz točke 1. ovog natječaja iznosi 1.854.420,00 kuna.
 
2. Izlaže se prodaji:
Okućnica u naselju Vižinada oznake k.č. 3475 k.o. Vižinada, u idealnom dijelu od 33/92 dijela   
u prijedlogu parcelacije od dana 10.07.2014. označen sa «A» 
Početna cijena za nekretninu iz točke 2. ovog natječaja iznosi 11.550,00 kuna  

3. Izlaže se prodaji:
Okućnica u naselju Vižinada oznake k.č. 3475 k.o. Vižinada, u idealnom dijelu od 33/92 dijela  
u prijedlogu parcelacije od dana 10.07.2014. označen sa «B» 
Početna cijena za nekretninu iz točke 3. ovog natječaja iznosi 11.550,00 kuna  

4. Izlaže se prodaji:
Okućnica u naselju Vižinada oznake k.č. 3475 k.o. Vižinada, u idealnom dijelu od 26/92 dijela   
u prijedlogu parcelacije od dana 10.07.2014. označen sa «C»  
Početna cijena za nekretninu iz točke 4. ovog natječaja iznosi 9.100,00 kuna.
 
5. Izlaže se prodaji:
Zgrada sagrađena na k.č. zgr. 173/2 površine 95 m2, i k.č. 3331/2 površine 538 m2, sve u mjestu Vižinada k.o. Vižinada.
Početna cijena za nekretnine iz točke 5. ovog natječaja iznosi 990. 070,35 kuna.
 
6. Pravo prvokupa za nekretninu pod rednim brojem 2. ima vlasnik k.č. 3476/3
 
7. Pravo prvokupa za nekretninu pod rednim brojem 3. ima vlasnik k.č. zgr 109 etaža 1
 
8. Pravo prvokupa za nekretninu pod rednim brojem 4. ima vlasnik k.č. zgr 109 etaža 2
 
9.  Pravo podnošenja ponude imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe. Pismena ponuda mora sadržavati:
a)   za fizičke osobe– ime, prezime, OIB, adresu te priloženu presliku valjane domovnice/osobne iskaznice za domaće, odnosno putovnice za strane fizičke osobe,
        za pravne osobe – naziv tvrtke, OIB, adresu, ime i prezime osobe za zastupanje i valjani izvod iz sudskog registra.     
b)  oznaku za koju se nekretninu natječe,
c)  iznos ponuđene cijene
d)  dokaz o uplaćenoj jamčevini
e)   broj računa natjecatelja u slučaju povrata jamčevine.
           
10. Svaki učesnik u natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti i dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10 (deset) % od početne cijene nekretnine.
  Jamčevina se uplaćuje na IBAN Općine Vižinada-Visinada broj: HR2523600001849800008 s pozivom na broj 68-7757-OIB s naznakom “JAMČEVINA ZA NATJEČAJ – PRODAJA NEKRETNINA”.
Najpovoljnijem natjecatelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.
Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 15 (petnaest) dana od dana utvrđivanja najpovoljnijeg natjecatelja.
 
11. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja koja sadrži najveći ponuđeni iznos. 
 
12. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine, uplatiti na žiro račun Općine Vižinada-Visinada, u roku od trideset (30) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Ukoliko kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u gore navedenom roku, dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja, a ukoliko zakasni s plaćanjem više od petnaest (15) dana od dana isteka ovoga roka (30 dana), Općina Vižinada-Visinada ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.
 
13. Nekretnine izložene prodaji kupuju se po sistemu viđeno – kupljeno.
 
14. Općinsko Vijeće Općine Vižinada-Visinada zadržava pravo da poništi postupak prikupljanja pismenih ponuda i da ne prihvati nijednu prispjelu ponudu, bez obaveze da natjecatelje obavijesti o razlozima za takav postupak.
 
15. Ponude sa svim podacima, ispravama i dokumentima dostavljaju se preporučeno poštom u zapečaćenom omotu Općinskom Vijeću Općine Vižinada-Visinada, Vižinada 18a,  52 447 Vižinada s naznakom “ NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA “.
Rok za dostavu ponuda je 10 (deset) dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Općine Vižinada-Visinada.
Nepravovremene nepotpune i neodređene ponude, kao i one sa ponuđenom cijenom niže od početne cijene  neće se uzeti u razmatranje.
 
16. Prispjele ponude otvorit će se u roku od 30 (trideset) dana od dana proteka roka za podnošenje ponuda, a sudionici natječaja će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana otvaranja pismenih ponuda.
 
17. Informacije se mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Vižinada-Visinada, Vižinada 18a, ili na telefon 052 446 102. 

Klasa:   944-01/14-02/03 Ur.br:   2167/05-01-14-1

Vižinada-Visinada, 16. listopada 2014. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADAVISINADA