Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada

Na temelju Odluke Općinskog Vijeća Općine Vižinada-Visinada od 13. ožujka 2014. godine, Klasa: 011-01/14-01/08, Ur. broj: 2167/05-01-14-3 i od 09. rujna 2014. godine Klasa: 011-01/14-01/11,  Ur.broj: 2167/05-01-14-3  objavljuje se
 

N A T J E Č A J
za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada

Natjecaj možete preuzeti ovdje.