Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada, KLASA: 011-01/20-01/29 URBROJ: 2167/05-01-20/11 od 03. prosinca 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada, na području katastarskih općina Donja Mirna i Vižinada, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Zapisnik sa otvaranja ponuda za Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada

Predmet rada Povjerenstva je javno otvaranje ponuda pristiglih po Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada KLASA: 320-01/20-01/21 URBROJ: 2167/05-01-20-1 objavljen dana 14. 12. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Vižinada-Visinada. Rok za predaju ponuda istekao je 13. 01. 2021. godine, a otvaranje ponuda obavljeno je 26.01.2021. godine s početkom u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Vižinada-Visinada, Vižinada 18A, Vižinada.

Povjerenstvo je utvrdilo da na Javni natječaj je pristiglo 8 ponuda ponuditelja koje su predane u propisanom roku

Za sve dodatne informacije vezano uz Javni natječaj obratite se svaki radni dan od 8-14 sati na broj telefona: 052/446-102 ili e-mail: [email protected]

OVAJ JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJUJE SE NA OGLASNOJ PLOČI I MREŽNOJ STRANICI OPĆINE VIŽINADA-VISINADA  DANA 14. 12. 2020. GODINE.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Vižinada-Visinada je 30 dana od dana objave natječaja.