Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada, KLASA: 011-01/20-01/28 URBROJ: 2167/05-01-20/5 od 28. rujna 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada, na području katastarskih općina Donja Mirna, Sveti Vital i Vižinada, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Zapisnik sa otvaranja ponuda za Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada

Predmet rada Povjerenstva je javno otvaranje ponuda pristiglih po Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada KLASA: 320-01/20-01/14 URBROJ: 2167/05-01-20-1 objavljen dana 07. 10. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Vižinada-Visinada.
Rok za predaju ponuda istekao je 06. 11. 2020. godine, a otvaranje ponuda obavljeno je 24.11.2020. godine, s početkom u 9:00 sati u prostorijama Zajednice Talijana Vižinada, Vižinada 19, Vižinada. 
Povjerenstvo je utvrdilo da su na Javni natječaj pristigle ponude  39  ponuditelja koje su predane u propisanom roku, 1 ponuda pristigla je van roka.

Dokumenti za preuzimanje:
 

Za sve dodatne informacije vezano uz Javni natječaj obratite se svaki radni dan od 8-14 sati na broj telefona: 052/446-102 ili e-mail: [email protected]

OVAJ JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJUJE SE NA OGLASNOJ PLOČI I MREŽNOJ STRANICI OPĆINE VIŽINADA-VISINADA  DANA 07. 10. 2020. GODINE.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Vižinada-Visinada je 30 dana od dana objave natječaja.