Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada br. 2/19-pročišćeni tekst), članka 7. Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada Visinada br. 3/18) te Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada putem pismenog prikupljanja ponuda, KLASA: 011-01/21-01/06, URBROJ: 2167/05-01-21-7 objavljen je 28. listopada 2021. godine Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada.