Javni natječaj za prijam u službu

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/ 18, 96118 i 112/ 19 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 16. Pravilnika o poslovanju i unutamjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada, KLASA: 023-01/20-01113, URBROJ: 2167/05- 02-20-1 i Izmjena Pravilnika o poslovanju i unutamjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada, KLASA: 024-01/22-01 /01, URBROJ: 2163-39-02-22-1, pročelnik Jedinstvenog upravnog Općine Vižinada-Visinada dana 14. siječnja 2022. godine raspisuje javni natječaj za prijam u službu.

Dokumenti za preuzimanje