Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu

Općina Vižinada-Visinada dana 14. siječnja 2019. godine objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu sukladno Uredbi Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada (“Službene novine Općine Vižinada-Visinada” broj 1/16)

Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti.