Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada u 2022. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( „Narodne novine“, br. 26/15, 37/21), članka 42. Statuta Općine Vižinada – Visinada (Službene novine Općine Vižinada – Visinada broj 4/22 – pročišćeni tekst), članka 15. i 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračun Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“ broj 1/16 i 3/22) te Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu KLASA: 402-01/22-01/03 URBROJ: 2163-39-02-22-2, Općinski načelnik je raspisao Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada u 2022. godinu.