Javni natječaj za dodjelu javne površine za postavu samostojećeg bankomata

Na temelju članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada broj 2/19 – pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 59. Odluke o komunalnom redu na području Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 10/19), Općinski načelnik Općine
Vižinada-Visinada raspisuje Javni natječaj za dodjelu javne površine za postavu samostojećeg bankomata na javnoj površini (parkiralištu) ispred zgrade općinske uprave (kod ulaza u poštanski ured) na k.č. 3386/4 k.o. Vižinada.

Javna površina za postavu samostojećeg bankomata dodjeljuje se
uvjetno na 3 (tri) godine, odnosno do 31.12.2024. godine.