Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever

Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Vižinada-Visinada, KLASA: 351-01/21-01/02, URBROJ: 2167/05-02-21-23, od 17. studenog 2021. godine, objavljuje se javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever.

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever (u nastavku: Plan) traje od 23. studenog do 22. prosinca 2021. godine.
  2. Uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever moći će se izvršiti u u vijećnici Općine Vižinada-Visinada, svakim radnim danom od 9.00 do 11.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Vižinada-Visinada –  www.vizinada.hr.
  3. Javno izlaganje održat će se 07. prosinca 2021. godine, s početkom u 17,00 sati u prostorijama Zajednice Talijana Vižinada, na adresi Vižinada 19. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.

UPU Vižinada sjever