ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za prijam u službu

Ispravlja se Javni natječaj za prijam u na neodređeno vrijeme u Općini Vižinada-Visinada – Jedinstveni upravni odjel, Vlastiti pogon, na radno mjesto komunalni radnik, objavljen u Narodnim novinama broj 57/2021 od 26. svibnja 2021. godine i na web-stranicama Općine Vižinada-Visinada.
Prijave na javni natječaj mogu se podnositi u roku od 8 dana od dana objave ovog ispravka u „Narodnim novinama“ i na web-stranici Općine Vižinada-Visinada.