25. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada

Sjednica će se održati 12.09.2016. godine (ponedjeljak) sa početkom u 19,00 sati.

Na temelju članaka 30.  i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada 04/09,01/10, 06/13 – pročišćeni tekst)  i članka 12.   Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada 03/09)  sazivam 25. sjednicu
 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŽINADA – VISINADA
za 12. rujna 2016. godine (ponedjeljak)   u  18,00 sati
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Vižinadi-Visinadi.
Za rad sjednice predlažem slijedeći

 
D n e v n i  r e d:

  1. Vijećnička pitanja
  2. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice
  3. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2016.
  4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2016.
  5. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada –Visinada
  6. Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija
  7. Odluka o prijenosu poslovnog udjela u društvu Istarski vodovod d.o.o. na nove članove
  8. Odluka o dodjeli priznanja Općine Vižinada-Visinada za 2016. godinu

 
Materijali za točke: 2 – 8  u privitku su poziva.
Zbog važnosti tematike, molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 446-102 ili 446-425.
 
KLASA: 011-01/16-01/25
URBROJ: 2167/05-01-16-1
Vižinada-Visinada,  08. rujna 2016.
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA- VISINADA
 

    PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
   Đoni Šimonović  v.r.