24. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada

Sjednica će se održati 23.08.2016. godine (utorak) sa početkom u 19,00 sati.
 

Dnevni red:

  1. Vijećnička pitanja
  2. Verifikacija zapisnika sa  23. sjednice
  3. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Vižinada-Visinada
  4. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
  5. Suglasnost na Ugovor o povjeravanju poslova upravljanja kanalizacijskim sustavom Vižinada
  6. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada -Visinada