16. sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada“ broj 4/22 – pročišćeni tekst) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 4/22- pročišćeni tekst), saziva se

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada za 21. rujna 2023. godine (četvrtak) u 19,00 sati Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Vižinadi-Visinadi.

Za rad sjednice predlažemo slijedeći D N E V N I R E D:

 1. Verifikacija zapisnika
 2. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada putem javnog natječaja
 3. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 4. Odluka o određivanju namjene poslovnog prostora
 5. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta pri dječjem vrtiću Vižinada
 6. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za izgradnju javne rasvjete
 7. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada-Visinada
 8. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za rekonstrukciju nogometnog igrališta Fabrika
 9. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade općinske uprave
 10. Odluka o sufinanciranju Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Jože Šurana Višnjan, PŠ Vižinada
 11. Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada 13. Odluka o dodjeli priznanja Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu 14. Vijećnička pitanja

Materijali za točke: 1-13 možete preuzeti ovdje.

Zbog važnosti tematike, molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 446-102 ili 446-425.