16. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada

Sjednica će se održati 31.03.2015.g. sa predloženim dnevnim redom.
 

Dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja
 2. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2014. g.
 3. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice
 4. Godišnji obračun Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2014. godinu
 5. Izvješće o ostvarenju Programa komunalnih potreba Općine Vižinada-Visinada za 2014. godinu
 6. Izvješće o Planu gospodarenja otpadom Općine Vižinada-Visinada za 2014. godinu
 7. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Vižinada-Visinada
 8. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada –Visinada po objavljenom natječaju
 9. Odluka o izradi Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada-Visinada
 10. Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa Općinskog načelnika Općine Vižinada-Visinada
 11. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vižinada-Visinada
 12. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Vižinada-Visinada