13. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada

Dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja
 2. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice
 3. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada -Visinada po objavljenom natječaju
 4. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada -Visinada
 5. Odluka o odabiru ponuditelja za opskrbu električnom energijom, ev. broj: 07/2014
 6. Odluka o odabiru ponuditelja za radove na adaptaciji postojeće zgrade u Vižinadi- I faza, ev. broj: 08/2014
 7. Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija
 8. Odluka o zahtjevu za povjeravanje poslova priznavanja prava korisnicima na naknadu za troškove ogrjeva  u Općini Vižinada-Visinada
 9. Odluka o pokretanju postupka nabave dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta Izgradnja kanalizacijskog sustava Vižinada u sklopu projekta IPARD mjera 301
 10. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2014. godinu
 11. Prijedlog Proračuna Općine Vižinada – Visinada za 2015. godinu (prvo čitanje)

Dokumenti za preuzimanje: