Prostorni plan

IZMJENE I DOPUNE PPUO VIŽINADA

 • Prostorni plan uređenja Općine Vižinada - Visinada donesen je 2004. godine, nakon čega je jednom mijenjan iste godine. Odluke o donošenju objavljene su u Službenom glasniku Grada Poreča br. 1/04 i 4/04.
 • Tijekom 2015. godine, izrađene su dopune PPUO Vižinada - Visinada u smislu članka 201. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) te je Odluka o donošenju objavljena u Službenim novinama Općine Vižinada - Visinada br. 4/15.
 • Postupak Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada započet je temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUO Vižinada - Visinada koja je objavljena u Službenim novinama Općine Vižinada - Visinada br. 5/14 i donesena na sjednici Općinskog vijeća Općine Vižinada - Visinada. Postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna PPUO Vižinada - Visinada se provodio sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), a financiran je iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Donošenjem ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada mijenja se i dopunjuje Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada ("Službeni glasnik Grada Poreča, br. 1/04 i 4/04; Službene novine Općine Vižinada - Visinada, br. 4/15). Sastavni dio Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada su Odredbe o provedbi te kartografski prikazi, koji se, donošenjem ovih Izmjena i dopuna, u cijelosti zamjenjuju novima.
 1. Tekstualni dio plana
  1. Odredbe za provedbu
  2. Obrazloženje prostornog plana
  3. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna PPUO Vižinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 08/16)
 2. Grafički dio plana - kartografski prikazi
 3. Grafički dio plana - građevinska područja

 

UPU GRAĐEVINSKOG PODRUČJA GOSPODARSKO POSLOVNE NAMJENE VIŽINADA

 • Urbanistički plan uređenja građevinskog područja gospodarske proizvodno poslovne  namjene Vižinada izrađuje se temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske proizvodno poslovne  namjene Vižinada (Službene novine Općine Vižinada - Visinada 6/17) u skladu sa prostornim planovima šireg područja - Prostornim planom uređenja Općine Vižinada ("Službeni glasnik Grada Poreča, br. 1/04 i 4/04; Službene novine Općine Vižinada - Visinada 4/15, 8/16) te Prostornim planom Istarske županije (SN IŽ  2/02, 1/05 i 4/05, 10/08 7/10, 13/12,  9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst).
 • Sadržaj Plana definiran je Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine", br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), kao i ostalim odgovarajućim propisima.
 • Općina Vižinada provela je postupak izrade i donošenja ovog Plana prema Zakonu o prostornom uređenju ("Narodne novine", br: 153/13 i 65/17) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske proizvodno poslovne namjene Vižinada (Službene novine Općine Vižinada - Visinada 6/17).
 

UPU TURISTIČKOG RAZVOJNOG PODRUČJA PALJARI

 • Urbanistički plan uređenja turističkog razvojnog područja Paljari je dugoročni prostorno-planski dokument, koji u skladu sa ciljevima i zadacima utvrđenim važećim prostornim planovima šireg područja Prostornim planom uređenja Općine Vižinada - Visinada (Službeni glasnik Grada Poreča, br. 1/04 i 4/04; Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 4/15, 8/16) i Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog područja Paljari (Službene novine Općine Vižinada -Visinada, br. 07/20) utvrđuje smjernice za uređenje, osnove uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora unutar područja njegova obuhvata.
  UPU Vižinada sjever

                8a. Oblici korištenja

                8b. Oblici korištenja

                8c. Oblici korištenja

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad