Prostorni plan

IZMJENE I DOPUNE PPUO VIŽINADA

 • Prostorni plan uređenja Općine Vižinada - Visinada donesen je 2004. godine, nakon čega je jednom mijenjan iste godine. Odluke o donošenju objavljene su u Službenom glasniku Grada Poreča br. 1/04 i 4/04.
 • Tijekom 2015. godine, izrađene su dopune PPUO Vižinada - Visinada u smislu članka 201. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) te je Odluka o donošenju objavljena u Službenim novinama Općine Vižinada - Visinada br. 4/15.
 • Postupak Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada započet je temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUO Vižinada - Visinada koja je objavljena u Službenim novinama Općine Vižinada - Visinada br. 5/14 i donesena na sjednici Općinskog vijeća Općine Vižinada - Visinada. Postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna PPUO Vižinada - Visinada se provodio sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), a financiran je iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Donošenjem ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada mijenja se i dopunjuje Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada ("Službeni glasnik Grada Poreča, br. 1/04 i 4/04; Službene novine Općine Vižinada - Visinada, br. 4/15). Sastavni dio Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada - Visinada su Odredbe o provedbi te kartografski prikazi, koji se, donošenjem ovih Izmjena i dopuna, u cijelosti zamjenjuju novima.
 1. Tekstualni dio plana
  1. Odredbe za provedbu
  2. Obrazloženje prostornog plana
  3. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna PPUO Vižinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 08/16)
 2. Grafički dio plana - kartografski prikazi
 3. Grafički dio plana - građevinska područja

 

UPU GRAĐEVINSKOG PODRUČJA GOSPODARSKO POSLOVNE NAMJENE VIŽINADA

 • Urbanistički plan uređenja građevinskog područja gospodarske proizvodno poslovne  namjene Vižinada izrađuje se temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske proizvodno poslovne  namjene Vižinada (Službene novine Općine Vižinada - Visinada 6/17) u skladu sa prostornim planovima šireg područja - Prostornim planom uređenja Općine Vižinada ("Službeni glasnik Grada Poreča, br. 1/04 i 4/04; Službene novine Općine Vižinada - Visinada 4/15, 8/16) te Prostornim planom Istarske županije (SN IŽ  2/02, 1/05 i 4/05, 10/08 7/10, 13/12,  9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst).
 • Sadržaj Plana definiran je Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine", br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), kao i ostalim odgovarajućim propisima.
 • Općina Vižinada provela je postupak izrade i donošenja ovog Plana prema Zakonu o prostornom uređenju ("Narodne novine", br: 153/13 i 65/17) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske proizvodno poslovne namjene Vižinada (Službene novine Općine Vižinada - Visinada 6/17).
 

UPU TURISTIČKOG RAZVOJNOG PODRUČJA PALJARI

 • Urbanistički plan uređenja turističkog razvojnog područja Paljari je dugoročni prostorno-planski dokument, koji u skladu sa ciljevima i zadacima utvrđenim važećim prostornim planovima šireg područja Prostornim planom uređenja Općine Vižinada - Visinada (Službeni glasnik Grada Poreča, br. 1/04 i 4/04; Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 4/15, 8/16) i Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog područja Paljari (Službene novine Općine Vižinada -Visinada, br. 07/20) utvrđuje smjernice za uređenje, osnove uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora unutar područja njegova obuhvata.

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad