- detaljno

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vižinada-Visinada

Na temelju članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13 i 73/17) te članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, br. 50/17) izrađen je Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vižinada-Visinada.
Kako se predloženom Odlukom propisuju odredbe kojima se uređuje pružanje javne usluge koja je usluga od općeg interesa, prava i obveze korisnika usluga kao i pitanja koja su od  interesa za opću dobrobit, sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, br. 140/09) provodi se savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti.
Primjedbe i prijedloge možete dostaviti putem obrasca u privitku na adresu elektronske pošte opcina@vizinada.hr, najkasnije do 21. siječnja 2018. godine, a po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe i prijedlozi  biti će javno dostupni na službenoj mrežnoj stranici Općine Vižinada-Visinada (www.vizinada.hr). Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca, a anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari se neće objaviti.
 


<<< Povratak

Događanja
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad